Socijalna zaštita

Težimo da svako dete i mlada osoba, kao i njihovi značajni drugi mogu da dobiju pomoć i ohrabrenje da budu jedinstveni, svesni sebe i svog okruženja i da sačuvaju. Svoj integritet i izgrade zdrave i održive odnose sa svojim najbližim okruženjem i društvom kog su deo.

Autentičan odnos prema mladosti nosi sa sobom prihvatanje, razumevanje i poštovanje svega onoga što adolescencija kao faza nosi sa sobom. Svi mi u sebi nosimo sećanje na svoju adolescenciju, na bunt, potrebu da budemo drugačiji i kao takvi deo celine. Negujući tu energiju u sebi, prošavši kroz lični rad i obrazovni proces naučili smo kako sve ovo da pružimo svakome ko zakuca na naša vrata.

Prateći i razumevajući njihove potrebe kreirali smo programe koje mogu da obuhvate mladost i sve njene izazove, naročito kada su marginalizovane grupe u pitanju.

Pored različitih programa za decu i mlade, vremenom smo u naš rad uvrstili i rad porodicama dece koja dolaze u GRiG.

“GRiG je autentičan odnos prema mladosti, kao i autentičan odgovor mladosti na nas odrasle”

M. Samardžija, jedan od osnivača GRiGa

Ciljna grupa organizacije

Klubovi za mlade

Način rada koji ne izaziva otpor i mladi ga rado prihvataju

Klub predstavlja sigurno i poverljivo mesto za decu i mlade gde imaju priliku da sa svojim vršnjacima i dva voditelja kluba razgovaraju na različite teme i postavljaju sebi ciljeve u skladu sa uzrastom i svojim željama.

Mladi sami donose teme, a voditelji klubova prate potrebe i senzibilitet mladih, uobličavaju svaku temu i pomažu deci i mladima da razumeju i prihvate svoje iskustvo i razviju razumevanje za tuđa iskustva i različitosti kroz sve teme.

Klub je otvoren za mogućnost da deca i mladi dovedu i svoje vršnjake sa kojima žele da podele ovo iskustvo.

Pored toga, svaki klub organizuje različite vrste aktivnosti zabavnog i edukativnog karaktera, obeležavaju se značajni datumi, organizuju se izlasci, prave različite radionice i dovode se gosti sa zanimljivim i poučnim životnim pričama koje dele sa decom i mladima.

Kroz socio-terapijski klub za mlade postižu se sledeći rezultati:

Mlada osoba ima priliku da boravi u bezbednom i otvorenom okruženju u kome može da govori o svemu što joj je važno
Mladi zadovoljavaju potrebu za pripadanjem grupi
Širenje znanja na određene teme i povezivanje svog ličnog iskustva sa tim temama
Osvešćivanje da i vršnjaci imaju slične izazove i razmena iskustava sa njima
Sticanje svesti o sebi, svojim potrebama, kvalitetima, snagama i poljima koje žele da unaprede
Unapređenje veština potrebnih za prevazilaženje izazova
Građenje stabilnih odnosa
Unošenje dodatne strukture u raspored mladih
Nova iskustva i znanja kroz organizovanje izlazaka i gostovanja na klubu
Individualna podrška

Mladost je intenzitet sama po sebi i traži odgovor sa pravom merom

Individualna podrška podrazumeva dogovoreno partnerstvo i građenje odnosa adolescenta i GRiGovog mentora, gde adolescent ima priliku da uz podršku svog mentora prolazi izazovne faze u svom životu. Mentor sa adolescentom gradi poverljiv i stabilan odnos kroz koji adolescent integriše životno iskustvo i uz podršku mentora prevazilazi izazovnu fazu u svom životu koristeći svoje snage. Oni zajedno savladavaju zadatake u školovanju, zaposlenju, stanovanju, ostvarivanju prava, poboljšanju odnosa sa porodicom, povećanju samopoštovanja, vere u sebe i druge. Individualna podrška predstavlja intenzivnu podršku jedan na jedan.

Kroz ovu uslugu dete i mlada osoba imaju priliku da:

Izgradi poverljiv odnos sa drugom osobom
Govori o svojim izazovima i problemima i dobije pomoć da ih prevaziđe
Nauči da planira i prođe kroz proces planiranja bliže budućnosti
Prepozna svoje snage, kvalitete i talente i kako kroz njih da unaprede svoj život
Nauči kako uz pomoć mentora, a potom i samostalno dođe do potrebnih informacija
Nauči kako da savlada konkretne zadatke
Uz pomoć mentora nauči kako da savlada školsko gradivo i isprati školski program
Radi na motivaciji za ostvarenje konkretnih ciljeva (završavanje razreda, traženje posla, traženje I uključivanje u savetovališta ili zdravstvene ustanove…)
Dobije pomoć za povezivanje sa svojom okolinom i da se uključuje u aktivnosti koje su važne za dalji napredak i razvoj
Savetodavni rad

Bliskost i zdrave granice ne isključuju jedno drugo

Kao i individualno mentorstvo, savetodavni rad podrazumeva individualizovani pristup, poverljiv odnos adolescenta i savetnika, kroz koji adolescent prolazi kroz svoja prethodna iskustva, problem, razume ih i otkriva svoje snage i kvalitete kako bi ih savladao, vremenom se osamostalio i gradio kvalitetne odnose sa drugima, obavljao svoje dnevne zadatke i obaveze, redovno pohađao školu i brinuo o svom zdravlju.

Savetodavni rad nalazi se u osnovi svake od naših usluga i dostupan je kako deci i mladima tako i njihovim porodicama u trenutku izazova ili krize.

Kroz savetovanje mlada osoba ima priliku da:

Razgovara o temama koje su za mladu osobu značajne
Bolje razume sebe i druge
Dobije podršku i ohrabrenje za potrebne promene
Razume svoju odgovornost i kako da je preuzme u skladu sa svojim uzrastom
Prepozna šta je ono u čemu je dobra i kroz svoje vrline stekne hrabrost i motivaciju da radi na oblastima koje su njoj važne
Psihoterapija

Ako ne poistovećujemo sebe ili druge sa problemom možemo steći nova iskustva i alate za kvalitetniji život

Ukoliko adolescent ili roditelj zajedno sa svojom porodicom ima potrebu za intenzivnijim radom, ukoliko su porodične veze pokidane ili značajno ugrožene nekom traume, kompleksnim izazovima, kako unutar porodice tako i onim koji dolaze spolja, postoji mogućnost rada sa nekim od psihoterapeuta koji su GRiGovi saradnici.

 

Kroz terapiju mlada osoba i roditelji mogu da:

Uz stručno vođenje prođu svoje životno iskustvo, teške emocije, trauma, gubitke…
Prepoznaju kojoj temi treba da se posvete kroz terapiju kako bi prevazišli krizu ili problem zbog kog su se obratili
Razumeju bolje sebe i članove svoje porodice
Kroz terapiju pronađu nove načine, koji im više prijaju, na koje mogu da kontaktiraju i razumeju sebe, svoje okruženje i da zadovolje svoje potrebe na adekvatan i zdrav način
Grupa za roditelje

Čak i kada porodica nije direktno uzrok problema, neizostavni je deo rešenja.

Cilj rada sa decom i mladima jeste unapređenje kvaliteta njihovog života, pravilan i bezbedan razvoj u što zdravijem okruženju. 

Najvažnije okruženje za dete jeste njegova porodica. Često se dešava da problem koji se prepoznaje kod deteta upravo svoj uzrok ima u funkcionisanju njegove porodice. 

Iz tog razloga, Centar GRiG pored direktnog rada sa detetom ulaže maksimalne snage da motiviše i uključi njegove roditelje u program rada.

Trenutno u GRiGu funkcioniše grupa za roditelje dece sa izrečenim krivičnim sankcijama. Grupa je otvorena, nije oročena brojem modula, detetovim završetkom naloga ili mere. Sastanak se sastoji iz dva dela- prvog koji je prostor za razmenu među članovima grupe i drugog dela koji je edukativnog karaktera (razumevanje adolescencije, razvojnog doba, roditeljskih veština, tema koje donose sami roditelji…)

Kroz grupu za roditelje postižu se sledeći rezultati:

Bolje razumevanje detetovih potreba i poruka koje šalje svojim ponašanjem
Unapređenje komunikacije deteta i roditelja
Unapređenje roditeljskih veština
Razumevanje uzroka problema i njegove manifestacije kroz detetovo ponašanje
Razmena iskustava sa drugim roditeljima i osvešćivanje toga da se ovakvi problemi ne dešavaju “samo meni i nikome drugom”
Podsećanje i na druge životne uloge pored roditeljske