Savetodavni centar SUSRET

Susret sa samim sobom omogućava nam da se sretnemo i sa drugima.

Kroz različite terapijske pravce, individualni, grupni pristup i radionice, kako za pojedince tako i za kompanije i organizacije, u sigurnom okruženju imate mogućnost da upoznate i bolje razumete sebe, poboljšate kvalitet svog života, odnosa ili  radnog okruženja.

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je jedan od najtemeljnijih oblika brige o sebi

Psihoterapija je jedan od najdubljih načina brige o sebi. Život pred nas često stavlja različite izazove sa kojima ne znamo baš uvek da izađemo na kraj. Nedostaje nam podrške, samopouzdanja, razumevanja za ono šta se u nama događa, ne možemo da se nosimo sa svojim emocijama, da komuniciramo sa sobom i drugima na adekvatan način.

U zavisnosti od toga sa kojom temom ili problemom dolazi klijent, odvija se i terapijski proces. Tačnije, klijent i terapeut grade odnos kroz koji se klijent bavi razumevanjem sebe, svojih prethodnih iskustava, problema i okruženja, kako je njegova prošlost uticala na kreiranje trenutne životne situacije i na koji način može poboljšati kvalitet svog života.

U Centru GRiG postoji mogućnost individualne, porodične i grupne terapije. Ukoliko postoji potreba i kod klijenta, u dogovoru sa terapeutom, moguće je odlaziti i na grupnu, individualnu ili porodičnu terapiju paralelno.

O kakvom god obliku terapije da je reč, princip poverljivosti se obavezno poštuje. Dakle, sve što je izgovoreno između klijenata i terapeuta ne sme se iznosti van terapijskog procesa, osim ukoliko klijent svojim ponašanjem ne ugrožava svoju ili tuđu bezbednost ili zdravlje.

Naši saradnici koji se bave terapijom su licencirani terapeuti ili na završnim godinama edukacije
sistemske porodične i geštalt terapije, pod supervizijom.

Sistemska porodična terapija

Ovaj terapijski pravac podrazumeva rad sa pojedincem, partnerima i porodicama. U porodičnoj terapiji porodica se ne posmatra kao skup članova već kao sistem u kome svaki član utiče na kreiranje celokupne dinamike, tako da promena kod jednog člana porodice utiče na promenu i kod svih ostalih, dakle u celom sistemu.

Porodična terapija bavi se odnosima unutar porodice, uzimajući u kontekst i šire okruženje porodice i to da problem nije u samom pojedincu, već u celokupnom sistemu.

Geštalt terapija

Geštalt terapija bavi se povećanjem svesnosti u ovde i sada kod klijenta. U toku terapije klijenti uče da koriste svesnost kako bi otkrili i živeli u skladu sa svojim bićem u celosti. Kroz odnos sa terapeutom klijent prepoznaje ono što jeste i kroz različite intervencije i eksperimente isprobava i uči nove načine kreiranja kontakta sa sobom i drugima.

Kroz prisutnost u ovde i sada, klijent ima mogućnost da osvesti svoje misli, emocije, telo, potrebe, načine kreiranja kontakta sa sobom i drugima i tako postigne bolji kvalitet svog života.

„Preduslov da bismo zaista voleli druge je to da prvo zavolimo sebe“ Niče

Individualna terapija

Individualni susret između klijenta i terapeuta odvija se u trajanju od 50 minuta.

Klijent zajedno sa terapeutom radi na ciljevima koji su postavljeni na početku rada. Oni zajedno u prijatnom i bezbednom okruženju rade na povećanju svesnosti klijenta o samom sebi, načinu na koji kreira odnose, donosi izbore i odluke i pronalaze i isprobavaju nove načine njegovog komuniciranja sa sobom i okruženjem.
Važno je da klijent i terapeut kreiraju odnos poverenja u kome klijent može iskreno da govori o svojim temama. Ciljevi terapije se vremenom revidiraju i redefinišu kada je to potrebno. Završetak terapije klijent i terapeut zajednički procenjuju i dogovaraju.

Grupni susreti

Za razliku od individualnog pristupa, na grupnim susretima svako od prisutnih je u kontaktu kako sa terapeutom tako i sa ostalim članovima grupe tokom susreta.

Specifičnost i prednost grupnih susreta je u tome što svako od prisutnih ima priliku da doživi sebe u socijalnim interakciama, uz podršku terapeuta osvešćava šta se u tim kontaktima dešava, dobija podršku i povratnu informaciju, ne samo terapeuta već i ostalih članova i što je veoma značajno, uočava da nije sam i izolovan u svom problemu.
U okviru GRiG-a, brojnost grupe je između 5 i 12 članova i održavaju se jednom u dve nedelje.

Terapijski pristup organizacijama
(coaching, consulting, team building)

Kao što pojedinac može biti zaglavljen u svom razvoju i ne može da se izbori sa trenutnim izazovima, isto važi i za firme i organizacije, jer svaku od njih čine ljudi.

Primena terapijskih principa i tehnika moguća je u poslovnom okruženju kako u radu sa pojedincima (koučing) tako i sa čitavim timovima, u zavisnosti od teme i problema kojim se firma/organizacija bave.
U najvećem broju slučajeva se konsultant angažuje kada je firma/organizacija u nekom zastoju, kada su međuljudski odnosi loši, nejasne uloge u timovima, postoji jaz ili sukob između rukovodilaca i zaposlenih, ali i kada ne postoji neki realan problem, već organizacija želi da napreduje i razvija se.
Konsultant radi sa zaposlenima na povećanju svesnosti o radnom okruženju, načinu na koji svako od njih i na nivou timova komunicira sa ostalima, koliko dele zajedničku viziju, ciljeve i koji je dalji pravac u kom je potrebno da razmišljaju i da se razvijaju kako bi se postigli željeni ciljevi.
Team bulding je jedna od najpopularnijih formi rada jer zaposleni imaju prilku da se izmeste iz standardnog radnog okruženja, radnih uloga i dinamike, te da u drugačijem, opuštenijem i zabavnijem setingu rade na unapređenju kvaliteta međuljudskih odnosa i ostvarenju boljih rezultata.